E-Bikes mit Belegungsplan - Fahrradverleih ( auch E-Bikes) in Greetsiel und Umgebung

Fahrradverleih in Greetsiel und Umgebung
Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

1 E-Bike

City Bike 28" Zoll

Reichweite ca. 100 Km

Mittelmotor

Nexus Nabenschaltung 7 Gang
mit Rücktrittbremse

Rahmenhöhe 46 cm
März 2018April 2018Mai 2018Juni 2018Juli 2018August 2018September 2018Oktober 2018
111 1 1 111
222 2 2   222
333 3  3    belegt333
4 44 4 4    belegt444
555 55    belegt555
666 6   6    belegt6   66
777 7   7    belegt T7   77
888 8   8    belegt T8   88
9999   9   belegt T9   99
10 101010 10 belegt T
10 1010
11 11 1111 11 belegt T11 11 11
12 12 1212 12 belegt T12 12 12
13 13 13  13 13 belegt T13 13 13
1414 14 14 14 14 14 14
15 15 15 15 1515 15 15
16 16 16 16 16 belegt W16
16 16
1717 17 17 17 belegt W17 17 17
1818 18 18 18 belegt W18 18 18
1919 19 19 19 belegt W19 19 19
2020 20 20 20 belegt W20 20 20
212121 2121 belegt W2121 21
222222 22 22 belegt W22 22 22
232323 23 23 23 23 23
242424 24 24 24 24 24
252525 25 25 belegt J25 25 25
262626 26 26 belegt J26 26 26
272727 27 27 belegt J27 27 26
2828 28 28 28 belegt J28 28 28
29 2929 29 29 29 29 29
3030 30 30 30 30 30 30
31
31
31 31
31
2      E-Bike

City Bike 28" Zoll

Reichweite ca. 100 Km

Mittelmotor

Nexus Nabenschaltung 7 Gang
mit Rücktrittbremse

Rahmenhöhe 50 cm
März 2018April 2018Mai 2018Juni 2018Juli 2018August 2018September 2018Oktober 2018
111 1  1 1 11
22222   2 22
33 3 3  3   belegt3 33
4 4 4 4 4   belegt4 44
55 5 55   belegt 5 55
66 6 6   6   belegt 6 66
777    7   7   belegt T7 77
88   8    8   8   belegt T8 88
99   9  9   9   belegt T9 99
1010 10 10 10 belegt T10 1010
1111 11 11 11 belegt T11 11 11
121212 12 12 belegt T12 12 12
131313 13 13 belegt T13 13 13
141414 14 14 14 14 14
151515 15 1515 15 15
161616 16 16 belegt W16 16 16
171717 17 17 belegt W17 17 17
181818 18 18 belegt W18 18 18
191919 19 19 belegt W19 19 19
2020 20 20 20 belegt W2020 20
212121 21 21 belegt W2121 21
222222 22 22 belegt W22 22 22
232323 23 2323 23 23
242424 2424 24 2424
252525
25 25 25 2525
262626 2626 26 26 26
272727 27 27 27 27 27
2828 2828 2828 28 28
29 29 29 29 29 29 2929
3030 30 30 30 30 30 30
31
31
31 31
31
3 Pegasus E-Bike Solero Alu Light

City Bike 28" Zoll

Reichweite ca. 100 Km

Bosch Mittelmotor

Nexus Nabenschaltung 7 Gang
mit Rücktrittbremse

Rahmenhöhe 50 cm


März 2018April 2018Mai 2018Juni 2018Juli 2018August 2018September 2018Oktober 2018
11 1 1 1  belegt M1 1 belegt Z 1
22 2 2 2  belegt N2 2 belegt Z2
33 3 3 3  belegt N3 3 belegt Z3
44 4 4 4  belegt N4 4 belegt Z4
55 5 5 5  belegt N55 belegt Z5
66 6 6  6  66 belegt Z6
777 7  7  belegt B7 77
88   8 8  8  belegt B888
99   99   9  belegt B9   belegt B99
1010 1010 10 belegt B10 belegt B10 belegt K10
1111 11 11 11 belegt B11 belegt B11 belegt K11
1212 1212 12 belegt B12 belegt B12 belegt K12
131313 13 13 belegt B13 13 belegt K13
1414 14 14 14 belegt B14 belegt H14 belegt K14
1515 15 15 15 belegt B15 belegt H15 belegt K15
1616 16 16 16 belegt B16 belegt H16 16
171717 17 17 belegt B17 belegt H1717
1818 18 18 18 belegt B18 belegt H18 18
1919 19 19 19 belegt B19 belegt H19 19
2020 20 20
20 belegt B20 belegt H20 20
2121 21 21 21 21 belegt H21 21
222222 22 22 22 22 22
23232323 23 23 23 23
242424  24 24 belegt F24 belegt K24 24
252525 25 25 belegt F25 belegt K25 25
262626 26 26 belegt F2626 26
272727 27 27 belegt F27 belegt Z27 27
282828 28 28 belegt F28 belegt Z28 28
2929 29 29 29 29 belegt Z29 29
30 3030 30 30 30 belegt Z30 30
31
31 31 31 belegt Z31
4 Pegasus E-Bike Solero Alu Light

City Bike 28" Zoll

Reichweite ca. 100 Km

Bosch Mittelmotor

Nexus Nabenschaltung 7 Gang
mit Rücktrittbremse

Rahmenhöhe 55 cm
März 2018April 2018Mai 2018Juni 2018Juli 2018August 2018September 2018Oktober 2018
111   1 1 1 11
22 2   2 2   belegt N2 22
333   33   belegt N333
444   4    4   belegt N444
555   5    5   belegt N555
666   6  6   666
777   7  7   belegt B777
888   8  8   belegt B888
999   9   9   belegt B9   belegt B99
101010 10 10 belegt B10 belegt B10 belegt K10
111111 11 11 belegt B11 belegt B11 belegt K11
121212 12 12 belegt B12 belegt B12 belegt K12
13131313 13 belegt B13 13 belegt K13
141414 14 14 belegt B14 14 belegt K14
151515 15 15 belegt B15 15 belegt K15
161616 16 16 belegt B16 16 16
17171717 17 belegt B1717 17
1818 1818 18 belegt B1818 belegt B18
1919 19 19 19 belegt B19 19 belegt B19
2020 20 20 20 belegt B2020 belegt B20
2121 21 21 21 2121 belegt B21
222222 22 22 2222 22
23232323 23 23 23 23
242424 2424 belegt F24 belegt K24 24
252525 2525 belegt F25 belegt K25 25
262626 26 26 belegt F26 26 26
272727 27 27 belegt F27 27 27
282828 28 28 belegt F28 28 28
2929 29 29 2929 29 29
30 30 30 30 3030 30 30
31
31 31 31 31

5 City ALu E-Bike 28" Zoll

Reichweite ca. 100 Km

Shimano Steps Mittelmotor

Nexus Nabenschaltung 8 Gang
mit Rücktrittbremse

Rahmenhöhe 48 cm


März 2018April 2018Mai 2018Juni 2018Juli 2018August 2018September 2018Oktober 2018
111 1 11 belegt B11
222 2 2   belegt H2 belegt B22
333 3 3   belegt H3 belegt B33
444 4 4   belegt H444
555 5 5   belegt H555
6666 6   belegt H666
7777 7   belegt H777
88888   belegt H88        belegt G8
99999   belegt H99        belegt G9
101010 1010 belegt H1010      belegt G10
111111 1111 belegt H1111      belegt G11
121212 1212 belegt H1212      belegt G12
131313 1313 belegt H13 belegt M13      belegt G13
141414 1414 belegt H14 belegt M14      belegt G14
151515 1515 belegt H15 belegt M1515
161616 16 16 belegt H16 belegt M1616
17171717 17 belegt H17 belegt M1717
18181818 18 belegt M181818
191919 19 19 belegt M191919
202020 20 20 belegt M202020
212121 21 21212121
222222 22 22 belegt B222222
232323 2323 belegt B232323
242424 24 24 belegt B24 belegt K2424
252525 25 25 belegt B25 belegt K2525
262626 26 26 belegt B26 belegt H2626
272727 27 27 belegt B27 belegt H2727
282828 28 28 belegt B28 belegt H2828
2929 29 29 29 belegt B29 belegt H2929
3030 30 30 30 belegt B30 belegt H3030
31
31 31 belegt B3131
6 City ALu E-Bike 28" Zoll

Reichweite ca. 100 Km

Shimano Steps Mittelmotor

Nexus Nabenschaltung 8 Gang
mit Rücktrittbremse

Rahmenhöhe 48 cm

März 2018April 2018Mai 2018Juni 2018Juli 2018August 2018September 2018Oktober 2018
111 1 11 belegt B11
222 2 2   belegt M2 belegt B22
333 3 3   belegt M3 belegt B33
444 4 4   belegt M444
555 5 5   belegt M555
666 6 6   belegt M666
777 7 7   belegt M777
888 88   belegt888
99999   belegt999
1010 10 1010 belegt101010
111111 1111 belegt H111111
121212 1212 belegt H121212
1313131313 belegt H131313
141414 1414 belegt H141414
151515 1515 belegt H1515 belegt D15
161616 16 16 belegt H161616
171717 17 17 belegt H171717
181818 18 18 belegt M181818
191919 19 19 belegt M191919
202020 20 20 belegt M202020
212121 21 21212121
222222 22 22 belegt B222222
232323 2323 belegt B232323
242424 24 24 belegt B24 belegt K2424
252525 25 25 belegt B25 belegt K2525
262626 26 26 belegt B26 belegt H2626
272727 27 27 belegt B27 belegt H2727
282828 28 28 belegt B28 belegt H2828
2929 29 29 29 belegt B29 belegt H2929
3030 30 3030 belegt B30 belegt H3030
31
31 belegt B31 belegt B3131
7 City ALu E-Bike 28" Zoll

Reichweite ca. 100 Km

Shimano Steps Mittelmotor

Nexus Nabenschaltung 8 Gang
mit Rücktrittbremse

Rahmenhöhe 48 cm

März 2018April 2018Mai 2018Juni 2018Juli 2018August 2018September 2018Oktober 2018
11 1 1 1111
222 22222
333 3   3   belegt333
444 4   4444
555
5   5   belegt D555
666 6   6   belegt D6   belegt K66
77     7 7   7   belegt7   belegt K77
888 8   8   belegt S8   belegt K88
9999   9   belegt S9   belegt K99
1010 101010 belegt S10 belegt K1010
1111 11 11  11 belegt S11 belegt K1111
1212 12 12  12 belegt S12 belegt K1212
1313 1313  13 belegt S13 belegt K1313
1414 14 14  1414 belegt K1414
151515 15  15 belegt G15 belegt K15 belegt D15
161616 1616 belegt G16 belegt K1616
171717 1717 belegt G 1717 belegt S17
181818 1818 belegt G1818 belegt S18
191919 19 19 belegt G1919 belegt S19
202020 20 20 belegt G2020 belegt S20
21212121 212121 belegt S21
222222 22 22 belegt S222222
232323 23 23 belegt S232323
242424 24 24 belegt S242424
252525 25 25 belegt S252525
262626 26 26 belegt S262626
2727 27 2727 belegt S272727
2828 28 28 28282828
2929 29 29 29292929
3030 30 3030303030
3131 3131
31
8 City ALu E-Bike 28" Zoll

Reichweite ca. 100 Km

Shimano Steps Mittelmotor

Nexus Nabenschaltung 7 Gang
mit Rücktrittbremse

Rahmenhöhe 53 cm
März 2018April 2018Mai 2018Juni 2018Juli 2018August 2018September 2018Oktober 2018
1111 1111
2222 2   belegt M222
333   33   belegt M333
444   4 4   belegt M444
555   5 5   belegt M555
6666 6   belegt M666
77     7  7 7   belegt M777
888  88   belegt E888
999  99   belegt E999
1010101010 belegt E101010
111111 11 11 belegt E11 belegt B1111
121212 12 12 belegt E12 belegt B1212
13131313 13 belegt E13 belegt B1313
14141414 1414 belegt B1414
151515 15 15 belegt15 belegt B15 belegt D15
161616 16 1616 belegt B1616
171717171717 belegt B17 belegt S17
1818181818 belegt S18 belegt B18 belegt S18
191919 19 19 belegt S19 belegt B19 belegt S19
202020 20 20 belegt S20 belegt B20 belegt S20
212121 21 21 belegt S21 belegt B21 belegt S21
222222 22 22 belegt S22 belegt B2222
232323 23 23 belegt S23 belegt B2323
242424 24 24 belegt S24 belegt B2424
252525 25 25 belegt S25 belegt G2525
262626 26 26 belegt S26 belegt G2626
272727 27 27 belegt S27 belegt G2727
282828 28 2828 belegt G2828
2929 29 29 2929 belegt G2929
303030 3030303030
3131 3131
31
9 City ALu E-Bike 28" Zoll

Reichweite ca. 100 Km

Shimano Steps Mittelmotor

Nexus Nabenschaltung 7 Gang
mit Rücktrittbremse

Rahmenhöhe 53 cm
März 2018April 2018Mai 2018Juni 2018Juli 2018August 2018September 2018Oktober 2018
11 11   1111
2222   2   belegt N222
3333   3   belegt N333
4444   4   belegt N444
555  5   5   belegt D555
666  6   6   belegt D6   belegt K66
777  7   7   belegt7   belegt K77
888  88   belegt S8   belegt K88
99999   belegt S9   belegt K99
101010 1010 belegt S10 belegt K1010
111111 11 11 belegt S11 belegt K1111
121212 12 12 belegt S12 belegt K1212
13131313 13 belegt S13 belegt K1313
14141414 1414 belegt K1414
15151515 15 belegt G15 belegt K15 belegt D15
16161616 16 belegt G16 belegt K1616
17171717 17 belegt G171717
18181818 18 belegt G1818 belegt B18
191919 19 19 belegt G1919 belegt B19
202020 20 20 belegt G2020 belegt B20
2121212121 2121 belegt B21
222222 2222 belegt S222222
232323 23 23 belegt S232323
242424 24 24 belegt S242424
252525 25 25 belegt S25 belegt G2525
2626 26 26 26 belegt S26 belegt G2626
2727 27 27 27 belegt S27 belegt G2727
2828 28 28 2828 belegt G2828
2929 29 29 2929 belegt G2929
3030 30 30 30303030
31 31 3131
31
10 Rixe E-Bike Unterstützung bis 45 Km/h

Mittelmotor

Reichweite ca.100 Km

Komplett Shimano Deore XT 9-Gang Kettenschaltung

Rahmenhöhe: 55 cm

Fahrradcomputer

Führerscheinpflichtig (Auto, Mofa)

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü